• O Nas

  Integracyjne Stowarzyszenie „Aktywni50+” jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w dniu 29 lipca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS: 0000468675.

  Stowarzyszenie swoje zadania i cele realizuje poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji przede wszystkim nordic walking
  • organizację szkoleń, warsztatów, imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych mających na celu:
   – usamodzielnienie, pobudzanie zaradności
   – naukę współżycia w grupie i środowisku
   – rozwijanie różnych zainteresowań
   – likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia.
  • pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennym życiu
  • współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia
  • szkolenie psów dla osób niepełnosprawnych /pies przewodnik lub asystent/
  • pozyskiwanie sponsorów dla pełnej realizacji celów statutowych
  • aktywowanie osób starszych oraz dzieci poprzez pracę ze zwierzętami
  • działania edukacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy na temat psów i postępowania z nimi, a poprzez to zwiększenie bezpieczeństwa społecznego

  Wspierający i finansujący działalność Stowarzyszenia:

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej www.rops.poznan.pl
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

  Pomagają nam:

  Ośrodek Szkolenia Psów Cztery Łapy www.czterylapyszkola.pl
  OPONSERVICE JAN STANISŁAWSKI Poznań

  RODO

  Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników  i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą  w życie 25.05.2018r.

  Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

   

  Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Integracyjne Stowarzyszenie „Aktywni 50+”  NIP 7822562992 REGON 302498064  ul. Tarnobrzeska 34; 61-354 Poznań  (zwane dalej IS AKTYWNI 50+ ).
  Dane kontaktowe Z  IS AKTYWNI 50+  można się skontaktować:

  a.    poprzez adres e-mail: isaktywni50@gmail.com

  b.    telefonicznie pod numerem: 500 448 331 

  c.     pisemnie: Integracyjne Stowarzyszenie „Aktywni 50+” ul. Tarnobrzeska 34, 61-354 Poznań

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez IS AKTYWNI 50+  w celach:

  a.    przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

  b.    przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy IS AKTYWNI 50+

  c.    wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami,

  d.    wykonywania zawartych umów z Kontrahentami.

  Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez IS AKTYWNI +:

  a.    dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – 5 lat od dnia zakończenia projektu,

  b.    dla celu realizacji zadań statutowych powstających z inicjatywy IS AKTYWNI + – 5 lat od zakończenia zadania

  c.    dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,

  d.    dla celu realizacji zawartych umów z Kontrahentami – 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

  Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez IS AKTYWNI 50+ :

  a.      osobom upoważnionym,

  b.      podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

  c.      mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

  Prawa osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

  Inspektor Ochrony Danych W Integracyjnym Stowarzyszeniu „Aktywni 50+”. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Integracyjne Stowarzyszenie „Aktywni 50+” ul. Tarnobrzeska 34, 61-354 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: katarzyna.hensler@gmail.com.